Văn bản luật đất đai

Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014

Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về chế độ sở hữu … Đọc Thêm