Văn bản Luật đầu tư

Luật đầu tư số 67/2014/QH13-26/11/2014

no_thumb

  QUỐC HỘI Số: 67/2014/QH13   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014                               LUẬT  Đầu tư   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đầu tư. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt … Đọc Thêm