Văn bản luật hôn nhân

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

 QUỐC HỘI Số: 52/2014/QH13                                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                 … Đọc Thêm