Làm thế nào để rút vốn khỏi công ty cổ phần?

Tin liên quan

Luật doanh nghiệp hiện hành quy định cổ đông không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp hiện hành cũng tạo ra một số cơ chế giúp cổ đông thực hiện rút vốn của mình thông qua việc xác định loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ.

Công ty TNHH tư vấn Dân An sẽ hướng dẫn bạn một số trường hợp cụ thể sau:

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ đông đang nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết không được phép chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. Cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần này trong vòng 3 năm, kể từ ngày công ty thành lập, sau thời hạn đó cổ phần này chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và được tư do chuyển nhượng. Pháp luật quy định như vậy  để tránh việc trong thời gian đầu thành lập, việc một cổ đông rút vốn có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại được quyền  yêu cầu công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.. Tuy cổ phần ưu đãi hoàn lại làm cổ đông mất quyền dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhưng cổ đông lại được chủ động lớn trong việc rút vốn, đảm bảo sự an toàn nhất định trong quá trình đầu tư vốn của nhà đầu tư.

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập, trong thời hạn 3 năm kể từ thời điểm công ty thành lập, cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác; nếu được Đại hội đồng cổ đông cho phép, cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác không phải là cổ đông sáng lập. Sau thời hạn 3 năm này, cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình. Điều này giúp cho sự ổn định của công ty trong thời gian đầu thành lập, nhưng cũng đã giới hạn quyền chuyển nhượng của cổ đông sáng lập.

Cổ phần phổ thông

Chủ sở hữu của cổ phần phổ thông có thể hoàn toàn tự do trong việc chuyển nhượng cổ phần này cho người khác (nếu công ty hoạt động đã trên 03 năm và Điều lệ không quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần) hoặc yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình khi  biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty.

Một điều cần quan tâm nữa là số lượng cổ đông còn lại sau khi rút vốn phải còn ít nhất 3 cổ đông theo quy định pháp luật để công ty có thể duy trì được loại hình công ty cổ phần. Trường hợp sau khi rút vốn còn ít hơn 02 cổ đồng, công ty cần thực hiện thủ tục chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn tương ứng theo quy định của pháp luật.

Nếu còn băn khoăn hoặc tư vấn thêm, hãy gọi điện tới tổng đài 19006178 để được tư vấn trực tiếp.

Công ty TNHH tư vấn Dân An

Địa chỉ: Lô 34C, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội.